Menu witryny

Regulamin 2019/09 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 września 2019 06:26

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 247

w Warszawie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 247

 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów 2 dni przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym.

 3. Posiłki wydawane są w godzinach:

od 11.30 – 14.00

4. Przygotowanie obiadów w dni wolne od nauki uzależnione jest od liczby chętnych

uczniów do korzystania z posiłków w danym dniu.

 

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  1. uczniowie szkoły i chętni pracownicy szkoły po złożeniu deklaracji

korzystania z obiadów na dany rok szkolny.

 

§ 3

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor

Szkoły w porozumieniu z Ajentem.

2. O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej

miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§ 4

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 

1. Wszystkie informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

2. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek Ajenta.

3. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który

dokonywana jest wpłata oraz klasę, do której uczęszcza. Brak wpłaty na koncie

może skutkować tym, że uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.

4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a Ajentem prowadzącym stołówkę.

 

§ 5

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 

1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn

losowych jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej
po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

2. Ustalenia dotyczące zwrotów:

   1. W przypadku nieobecności z powodu nagłej choroby lub zdarzeń losowych należy ten fakt zgłosić wysyłając e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
    lub sms (tel. 502-82-87-97) do Ajenta.

   2. W przypadku wyjazdów, wycieczek itp. uwzględnia się powiadomienie przez organizatorów nieobecność uczniów co najmniej na trzy dni przed planowaną imprezą

   3. Wszystkie nieobecności zgłoszone będą rozliczane w kolejnym miesiącu.

3. W przypadku nie uzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności na posiłku

uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

4. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie u

Ajenta szkoły

 

§ 6

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Uczniowie powinni:

1) stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, Ajenta oraz

personelu stołówki,

2) spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne

i innych.

3) zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń

(do okienka podchodzić kolejno, bez przepychania)

4) zachowywać się cicho i kulturalnie

5) konsekwencją zakłócenia porządku jest ustalenie przez kierownika świetlicy

innej pory spożycia posiłku przez ucznia, oraz powiadomienie wychowawcy

i rodziców o niestosownym zachowaniu dziecka.

6) zachować porządek podczas spożywania posiłku ( odnieść talerze, zostawić

czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)

7) dbać o wyposażenie szkoły

8) po skończonym posiłku opuścić stołówkę.

2. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach

stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

4. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich, plecaków oraz

wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.

5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

czuwają nauczyciele dyżurujący oraz wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej

247.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 247.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 
Użytkowników : 2
Artykułów : 24
Odsłon : 78079
Top joomla templates created by Lonex.